E-MAIL:    JELSZÓ:          JELSZÓ EMLÉKEZTETŐ    REGISZTRÁCIÓ
2314 HALÁSZTELEK, Árpád utca 1. TEL: (36-24) 527-100 FAX: (36-24) 527-127
 
KERESÉS
ÁLTALÁNOS
BT-ADATLAP
SPECIFIKÁCIÓ
 
HONLAPTÉRKÉP

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

1. Szállítás

A megrendelt termékeket a Molar Chemicals Kft. 50 000 Ft nettó rendelésérték felett térítésmentesen házhoz szállítja az ország egész területén. Ennél kisebb, illetve Magyarország határán kívüli megrendelés rendelések esetén a megrendelt termékek átvehetõk a Molar Chemicals telephelyén, - 2314 Halásztelek, Árpád utca 1. - illetve elõzetes egyeztetés után a szállítás költségeit megrendelõ fizeti. Molar Chemicals elõzetes értesítés alapján jogosult elõ,- és részszállításra. Magyarország határán belüli megrendelés esetén, kivételt jelentenek az Alfa Aesar termékek, amelyeknél néhány speciális esettõl eltekintve nincs mennyiségi és érték korlátozás.

2. Ajánlat

A Molar Chemicals által adott ajánlatok a mennyiség, ár, minõség valamint szállítási határidõ vonatkozásában kötelezettség nélküliek, kivéve, ha az ajánlat konkrét kötöttségi idõtartamot jelöl meg. Az ajánlatban szereplõ határidõ elteltével Molar Chemicals jogosult az ajánlati feltételek módosítására. Az Általános Szállítási Feltételektõl való eltérés csak abban az esetben lehetséges, ha ezt a Molar Chemicals írásban visszaigazolta.

3. Árak, fizetési feltételek

A Molar Chemicals mindenkori árjegyzéke a Molar telephelyén történõ - 2314 Halásztelek, Árpád utca 1. - átvétellel érvényesek. Molar Chemicals a kiadott árjegyzék mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartja. A szállítási szerzõdésben rögzített fizetést a vevõ határidõre köteles teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.232 par.(1).bek. alapján kamatfizetési kötelezettség keletkezik. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, idõtartama pedig a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértéknek a Molar Chemicals számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napok száma. A késedelmi kamat megfizetésére kiállított számla esedékessége annak keltétõl számított 8 naptári nap. Elsõ vásárlás esetén, ha nem történik külön megállapodás, akkor kizárólag elõre fizetés lehetséges.

4. Alfa Aesar termékek

Az Alfa Aesar hivatalos disztribútoraként a forgalmazzuk a kínálatában szereplõ, mintegy 40.000-féle terméket, katalógus áron, napi árfolyamon (MKB Bank eladási árfolyam), külön szállítási költség nélkül (kivéve néhány nagyon speciális terméket), mennyiségi, illetve érték korlátozás nélkül, 3-4 napos szállítási határidõvel (katalógus termékek kb. 90%-ára). 1000 euró feletti rendelés esetén 5% engedményt adunk az ALFA AESAR katalógusáraiból.

5. CPAchem termékek

A CPAchem kizárólagos disztribútoraként igen kedvezõ áron forgalmazzuk a kínálatában szereplõ különféle standardokat, mennyiségi, illetve értékkorlátozás, valamint külön szállítási költség nélkül (kivéve 100 Euró alatti rendelések).

6. Webáruház

A webáruházon keresztül történõ rendelés esetén a jelszó biztonságos megõrzése a megrendelõ feladata. A Molar Chemicals semmilyen felelõsséget nem vállal az email, illetve a hozzá kapcsolódó jelszó illetéktelen használatáért, és az ebbõl eredõ károkért. Megelõzés céljából ugyanakkor, kollégánk telefonon egyeztet a rendelés véglegesítése elõtt. Magyarország határán kívülrõl érkezõ rendeléseket jelenleg nem szolgálunk ki a webáruházon keresztül, ezért rendelési igényét telefonon, faxon vagy emailben jelezze.

7. Reklamáció

Az áru kézhezvétele után a Megrendelõ, mennyiségi (ill. hasonló jellegû, pl.: sérült csomagolás, stb.) reklamációval 3 munkanapon belül, minõségi reklamációval 15 napon belül élhet. Amennyiben a fenti határidõn belül nem érkezik reklamáció Molar Chemicals az árut elfogadottnak tekinti. Azon termékekkel kapcsolatban, amelyek esetében a reklamációt Molar Chemicals elfogadottnak tekinti, a kárigény rendezése - egyedi megállapodás alapján - a termék cseréje, visszavásárlása vagy árengedmény lehet. Molar Chemicals nem felelõs a termékek bármilyen felhasználásából eredõ következményi vagy különleges kárért, csak abban az esetben, ha az ilyen kár oka a szállító durva hanyagsága. Molar Chemicals nem felelõs továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkezõ késedelemért, illetve ebbõl eredõ bármilyen egyéb kárért.

8. Jótállás

Molar Chemicals termékeit szigorúan ellenõrzött és garantált forrásokból biztosítja, és a megrendelt anyagokhoz minden esetben minõségi bizonyítványt csatol. A Molar Chemicals garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt mûbizonylatban feltüntetett paramétereknek. Molar Chemicals csak abban az esetben vállalja az általa szállított anyag alkalmasságát, valamilyen az általános felhasználási igényeken túlmutató cél érdekében, ha errõl elõzetesen a vevõvel írásban megállapodott. Az egyedi, speciális igényeket egyértelmûen jelezni kell. (pl.: Egy gyógyszerkönyvi anyag automatikusan nem biztos, hogy alkalmazható direkt tablettázásra, infúziós célra stb.) A mûbizonylaton kívüli egyéb dokumentációt (pl. CEP, CoS, GMP dokumentáció, DMF, stb.,) csak abban az esetben tudunk biztosítani, ha errõl elõzetesen megállapodtunk. Utólagos kérés esetén a dokumentációk beszerzése érdekében természetesen mindent megteszünk, de garanciát nem tudunk vállalni rá.

9. Alkalmazott jog

Jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Adatkezelési tájékoztató

Természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

 

Adatkezelő megnevezése:      Molar Chemicals Kft.

Székhely:                              2314 Halásztelek Árpád u. 1.

Honlap:                                 www.molar.hu

E-mail                                  molar@molar.hu

Telefon:                                 24-527-100

Fax:                                     24-527-127

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban GDPR rendelet: General Data Protection Regulation)) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info törvény)

A személyes adatokkal kapcsolatos egyes fogalmak és értelmezések

adatkezelő                           Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatvédelmi incidens           A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

címzett                                  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

érintett                                  Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy

az érintett hozzájárulása     Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 


A Molar Chemicals Kft által kezelt adatok köre

 

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Érintettek köre

Kezelt adatok

Adatkezelés időtartama

01

Regisztráció a honlapon, webáruház

Kapcsolattartás, partnerek megkülönböztetése

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám,

Partner lemondásáig

02

Ajánlatok, megrendelések, reklamációk kezelése

Kapcsolattartás, partnerek megkülönböztetése

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, adószám, lakcím

Törvény szerinti iratmegőrzési idő

03

Regisztráció a levelezési rendszerben, hírlevél küldés

Kapcsolattartás, partnerek megkülönböztetése

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám,

Partner lemondásáig

04

Szerződéses kapcsolatok

Jogszabályi megfelelőség

Jogszabályi előírás

Aláírók, és a szerződésben megnevezett természetes személyek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, adószám, bankszámla szám, személyi szám*, lakcím*, születési adatok* (* pl. tanuk esetén)

Törvény szerinti iratmegőrzési idő

05

Szerződéses kapcsolathoz kötődő egyéb dokumentumok (jegyzőkönyvek, műszaki és, engedélyezési dokumentumok, stb.)

Jogszabályi megfelelőség

Jogszabályi előírás

Aláírók, és a szerződésben megnevezett természetes személyek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, igazolvány számok

Törvény szerinti iratmegőrzési idő

06

Álláshirdetés, toborzás, kiválasztás

Betöltendő állásra való jelentkezés, kiválasztás

Önkéntes adatmegadás

Állásra jelentkezők

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, facebook profil, igazolvány számok, referenciák, stb.

A toborzást követő 1 évig

07

Levelezés a partnerekkel (email, fax, levél)

Kapcsolattartás

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, stb.

2 évig


 

Az adatkezelés általános szabályai

Molar Chemicals Kft. a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fenti célok érdekében a vonatkozó jogszabályoknak (GDPR és Info törvény) megfelelően kezeli. Általános esetben az érintett személyes adatait kizárólag a Molar Chemicals Kft illetékes munkatársai, vagy szerződéses kapcsolatban érintett alvállakozói ismerhetik meg. Harmadik fél részére történő személyes adat megadás a következő esetekben történhet:

·        -  jogszabályi előírás

·         - hatósági vizsgálat, hatósági megkeresés

·         - peres ügyek, bírósági eljárás

 

Egyéb esetekben harmadik fél részére történő adatkiadás csak az érintett hozzájárulásával történik.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Molar Chemicals Kft. a tudomására jutott személyes adatokat székhelyén (Halásztelek, Árpád u.1.) tárolja. Az elektronikus formában rögzített adatokat a telephelyén lévő szerverein, illetve bérelt külső szervereken tárolja. Megfelelő információbiztonsági és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáférés, vagy jogosulatlan adatváltoztatás ellen. Molar Chemicals Kft. szerződéses kapcsolat keretében biztosítja, hogy alvállalkozói az esetlegesen tudomásukra jutott személyes adatok biztonságát garantálják.

 

Az érintettek jogai

 

       A GDPR -ben leírtaknak megfelelően amennyiben ez nem ütközik egyéb jogszabályi előírásokkal (pl. adótörvény) az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adataihoz való                                                                                               

       - hozzáférést kérelmezni

·         - helyesbítését kérni

·         - törlését kérni

·         - kezelésének korlátozását kérni

·         - kezeléséhez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni

 

Halásztelek, 2018. május 25.