E-MAIL:    JELSZÓ:          JELSZÓ EMLÉKEZTETŐ    REGISZTRÁCIÓ
2314 HALÁSZTELEK, Árpád utca 1. TEL: (36-24) 527-100 FAX: (36-24) 527-127
 
KERESÉS
ÁLTALÁNOS
BT-ADATLAP
SPECIFIKÁCIÓ
 
HONLAPTÉRKÉP

Általános szerződési feltételek

 

 AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE, HATÁLYA:

1.      Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOLAR CHEMICALS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: MOLAR CHEMICALS Kft., székhely: 2314 Halásztelek, Árpád utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-167293) - a továbbiakban: Szállító/ Molar Chemicals Kft.-, és a Szállító szolgáltatásait igénybe vevő – a továbbiakban Megrendelő- közötti jogviszonyt hivatott szabályozni.

2.      Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi valamennyi olyan szállítási szerződésnek, amelyekben a Szállító kötelezettségét vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott árut vagy árukat meghatározott időpontban vagy időszakban a Megrendelőnek átad. Jelen ÁSZF feltételeitől eltérő Megrendelői feltételek csak a Szállító kifejezett, írásos beleegyező nyilatkozatával érvényesek.

3.      Jelen ÁSZF időbeli hatálya annak keltétől egészen az ÁSZF módosításának hatálybalépése időtartamáig áll fenn.

AZ ÁSZF KÖZLÉSE, ELFOGADÁSA

1.      A Szállító az ÁSZF hatályos szövegét www.molar.hu weblapján mindenki számára teljes terjedelmében hozzáférhetővé teszi, valamint az ÁSZF módosításait közli a fent hivatkozott weblapon. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weblapon közzétett módosítás a közzététellel egyidejűleg a Megrendelőre is alkalmazást nyer.

2.      Megrendelő a www.molar.hu címen elérhető weblap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja jelen, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket, amelyek az adás-vételi, szállítási szerződés elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

3.      Az ÁSZF esetleges módosításait a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal azok fent hivatkozott weblapján hozzáférhetővé tételével nyilvánosságra hozza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szállító tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, előírások érvényesek.

4.      Megrendelő kötelezi magát arra, hogy valótlan adatok közlésével a Szállítónak okozott valamennyi kárt megtéríti. Szállító kifejezetten kizárja a felelősségét a valótlan adatközlésből eredő valamennyi kár, egyéb jogkövetkezmény tekintetében.

5.      Szállító ezúton kizárja a Megrendelő általános szerződési feltételeinek a Szállítóval szemben történő alkalmazását, azok akkor sem kötelezik a Szállítót, ha azokat kifejezetten nem utasítja vissza, ha azoknak jelen ÁSZF-fel nem kifejezetten ellentétes a tartalma, illetve kiegészítő vagy nem lényeges kérdésekben tartalmaz eltérő rendelkezéseket.

SZÁLLÍTÁS

1.      A megrendelt termékeket a Szállító 50 000 Ft nettó rendelésérték felett térítésmentesen házhoz szállítja az ország egész területén.

2.      Ennél kisebb értékű, illetve Magyarország határán kívüli megrendelés rendelések esetén a megrendelt termékek átvehetők a Molar Chemicals Kft. telephelyén, - 2314 Halásztelek, Árpád utca 1. - illetve előzetes egyeztetés után a szállítás költségeit Megrendelő fizeti.

3.      A Szállító előzetes értesítés alapján jogosult elő,- és részszállításra.

4.      Magyarország határán belüli megrendelés esetén, kivételt jelentenek az Alfa Aesar termékek, amelyeknél néhány speciális esettől eltekintve nincs mennyiségi és érték korlátozás.

AJÁNLAT

1.      A Molar Chemicals Kft. által adott ajánlatok a mennyiség, ár, minőség, valamint szállítási határidő vonatkozásában kötelezettség nélküliek, kivéve, ha az ajánlat konkrét kötöttségi időtartamot jelöl meg. Az ajánlatban szereplő határidő elteltével Molar Chemicals Kft. jogosult az ajánlati feltételek módosítására.

ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.      A Molar Chemicals Kft. mindenkori árjegyzéke a Molar telephelyén történő átvétellel érvényesek. A Molar Chemicals Kft. a kiadott árjegyzék mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartja. A szállítási szerződésben rögzített fizetést a Megrendelő/vevő határidőre köteles teljesíteni.

3.      Eltérő rendelkezés hiányában Megrendelő a leszállított áru, vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékét a szerződésszerű teljesítés elfogadását követően kiállított, alakilag és tartalmilag kifogástalan számla alapján köteles banki utalás útján megfizetni.

4.      Első vásárlás esetén, ha nem történik külön megállapodás, akkor kizárólag előre fizetés lehetséges.

5.      Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47. § (1) bekezdés alapján kamatfizetési kötelezettség keletkezik. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, időtartama pedig a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértéknek a Molar Chemicals Kft. számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napok száma. A késedelmi kamat megfizetésére kiállított számla esedékessége annak keltétől számított 8 naptári nap.

EGYES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.        Alfa Aesar termékek

A Szállító az Alfa Aesar hivatalos disztribútoraként forgalmazza a kínálatában szereplő, mintegy 40.000-féle terméket, katalógus áron, napi árfolyamon (MKB Bank eladási árfolyam), külön szállítási költség nélkül (kivéve néhány nagyon speciális terméket), mennyiségi, illetve érték korlátozás nélkül, 3-4 napos szállítási határidővel (katalógus termékek kb. 90%-ára). 1000 euró feletti rendelés esetén 5% engedményt ad az ALFA AESAR katalógusáraiból.

2.        CPAchem termékek

A Szállító a CPAchem kizárólagos disztribútoraként kedvező áron forgalmazza a kínálatában szereplő különféle standardokat, mennyiségi, illetve értékkorlátozás, valamint külön szállítási költség nélkül (kivételt képeznek ez alól a 100 Euró alatti rendelések).

WEBÁRUHÁZ

1.      A webáruházon keresztül történő rendelés esetén a jelszó biztonságos megőrzése a Megrendelő feladata. A Szállító semmilyen felelősséget nem vállal az e-mail, illetve a hozzá kapcsolódó jelszó illetéktelen használatáért, és az ebből eredő károkért. Megelőzés céljából ugyanakkor, a Szállító munkatársa telefonon egyeztet a rendelés véglegesítése elött. Magyarország határán kívülről érkező rendeléseket a Molar Chemicals Kft.-nek webáruházon keresztül nem áll módjában kiszolgálni, ezért a Megrendelő rendelési igényét telefonon, faxon vagy e-mailben jelezheti.

REKLAMÁCIÓ

1.      Az áru kézhezvétele után a Megrendelő, mennyiségi (ill. hasonló jellegű, pl.: sérült csomagolás, stb.) reklamációval 3 munkanapon belül, minőségi reklamációval 15 napon belül élhet. Amennyiben a fenti határidon belül nem érkezik reklamáció Molar Chemicals Kft. az árut elfogadottnak tekinti.

2.      Azon termékekkel kapcsolatban, amelyek esetében a reklamációt Molar Chemicals elfogadottnak tekinti, a szavatossági igény/ kárigény rendezése - egyedi megállapodás alapján - a termék cseréje, visszavásárlása vagy árengedmény lehet.

3.      Molar Chemicals nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges kárért, csak abban az esetben, ha az ilyen kár oka a szállító felróható magatartása, durva hanyagsága.

4.      Molar Chemicals nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő kárért.

ELÁLLÁS JOGA

1.      A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26) Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelő/vevő esetében webes megrendelés esetén alkalmazhatóak.

2.      A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket.

3.      Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben).

4.      A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

5.      Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Szállító a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő.

6.      A Szállító a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg.

7.      Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, valamint a hivatkozott Kormányrendelet 29.§-ában foglalt további esetekben.

JÓTÁLLÁS

1.      A Szállítót a leszállított termékekre 12 hónap időtartamú, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli.

2.      A Molar Chemicals Kft. termékeit szigorúan ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja, és a megrendelt anyagokhoz minden esetben minőségi bizonyítványt csatol.

3.      A Molar Chemicals Kft. garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek.

4.      Molar Chemicals csak abban az esetben vállalja az általa szállított anyag alkalmasságát valamilyen az általános felhasználási igényeken túlmutató cél érdekében, ha erről előzetesen a vevővel írásban megállapodott.

5.      Az egyedi, speciális igényeket egyértelműen jelezni kell. (pl.: Egy gyógyszerkönyvi anyag automatikusan nem biztos, hogy alkalmazható direkt tablettázásra, infúziós célra stb.) A műbizonylaton kívüli egyéb dokumentációt (pl. CEP, CoS, GMP dokumentáció, DMF, stb.,) csak abban az esetben biztosít a Szállító, ha erről előzetesen megállapodtak a Megrendelővel.

6.      Utólagos kérés esetén a dokumentációk beszerzésére nem vállal garanciát a Szállító.

SPECIÁLIS TERMÉKEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.      A Molar Chemicals Kft. speciális termékek forgalmazásával is foglalkozik, mint pl. robbanóanyag-prekurzorok vagy kábítószer -prekurzorok alá tartozó termékek.

2.      Megrendelő köteles ezen speciális termékek vásárlása esetén a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartására, és a megfelelő nyilatkozatok hozzáértő kitöltésére.

3.      A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító megtagadhatja a tranzakciót, ha alapos oka van arra, hogy a szándékolt felhasználás jogszerűségét vagy a Megrendelő jogszerű célra történő felhasználására vonatkozó szándékát kétségbe vonja. Ez esetben kártérítési felelősség nem terheli. (Megrendelő a Szállító honlapján tájékozódhat a forgalmazott termékekről, és a rájuk irányadó jogszabályokról.)

ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK, KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

1.      Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Fogyasztói szerződéseknél webáruház használat esetén a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) sz. kormányrendelet rendelkezései megfelelően irányadók.

2.      Felek a Szerződésből/Megrendelésből eredő jogvitákat elsősorban személyes egyeztetéssel, békés úton kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdés eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

3.      Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben megjelölt vonatkozó dokumentumokat, információkat a megadott elérés útján nem tudja megismerni, úgy az akadályok okának közlésével írásban kérheti a dokumentumok rendelkezésre bocsátását. Ennek hiányában a Megrendelő nem hivatkozhat ezen előírások ismeretének hiányára.

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

 

Adatkezelő megnevezése:            Molar Chemicals Kft.

Székhely:                                  2314, Halásztelek Árpád u. 1.

Honlap:                                 www.molar.hu

E-mail                                   molar@molar.hu

Telefon:                                 24-527-100

Fax:                                            24-527-127

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban GDPR rendelet: General Data Protection Regulation)) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info törvény)

A személyes adatokkal kapcsolatos egyes fogalmak és értelmezések

adatkezelő                                 Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatvédelmi incidens             A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

címzett                                 Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

érintett                                 Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy

az érintett hozzájárulása           Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

 

 

A Molar Chemicals Kft által kezelt adatok köre

 

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Érintettek köre

Kezelt adatok

Adatkezelés időtartama

01

Regisztráció a honlapon, webáruház

Kapcsolattartás, partnerek megkülönböztetése

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám,

Partner lemondásáig

02

Ajánlatok, megrendelések, reklamációk kezelése

Kapcsolattartás, partnerek megkülönböztetése

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, adószám, lakcím

Törvény szerinti iratmegőrzési idő

03

Regisztráció a levelezési rendszerben, hírlevél küldés

Kapcsolattartás, partnerek megkülönböztetése

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám,

Partner lemondásáig

04

Szerződéses kapcsolatok

Jogszabályi megfelelőség

Jogszabályi előírás

Aláírók, és a szerződésben megnevezett természetes személyek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, adószám, bankszámla szám, személyi szám*, lakcím*, születési adatok* (* pl. tanuk esetén)

Törvény szerinti iratmegőrzési idő

05

Szerződéses kapcsolathoz kötődő egyéb dokumentumok (jegyzőkönyvek, műszaki és, engedélyezési dokumentumok, stb.)

Jogszabályi megfelelőség

Jogszabályi előírás

Aláírók, és a szerződésben megnevezett természetes személyek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, igazolvány számok

Törvény szerinti iratmegőrzési idő

06

Álláshirdetés, toborzás, kiválasztás

Betöltendő állásra való jelentkezés, kiválasztás

Önkéntes adatmegadás

Állásra jelentkezők

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, facebook profil, igazolvány számok, referenciák, stb.

A toborzást követő 1 évig

07

Levelezés a partnerekkel (email, fax, levél)

Kapcsolattartás

Önkéntes adatmegadás

Partnerek

Név, cég, beosztás, email cím, telefonszám, stb.

2 évig

 

 

Az adatkezelés általános szabályai

Molar Chemicals Kft. a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fenti célok érdekében a vonatkozó jogszabályoknak (GDPR és Info törvény) megfelelően kezeli. Általános esetben az érintett személyes adatait kizárólag a Molar Chemicals Kft illetékes munkatársai, vagy szerződéses kapcsolatban érintett alvállakozói ismerhetik meg. Harmadik fél részére történő személyes adat megadás a következő esetekben történhet:

·        -  jogszabályi előírás

·         - hatósági vizsgálat, hatósági megkeresés

·         - peres ügyek, bírósági eljárás

 

Egyéb esetekben harmadik fél részére történő adatkiadás csak az érintett hozzájárulásával történik.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Molar Chemicals Kft. a tudomására jutott személyes adatokat székhelyén (Halásztelek, Árpád u.1.) tárolja. Az elektronikus formában rögzített adatokat a telephelyén lévő szerverein, illetve bérelt külső szervereken tárolja. Megfelelő információbiztonsági és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáférés, vagy jogosulatlan adatváltoztatás ellen. Molar Chemicals Kft. szerződéses kapcsolat keretében biztosítja, hogy alvállalkozói az esetlegesen tudomásukra jutott személyes adatok biztonságát garantálják.

 

Az érintettek jogai

 

       A GDPR -ben leírtaknak megfelelően amennyiben ez nem ütközik egyéb jogszabályi előírásokkal (pl. adótörvény) az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adataihoz való                                                                                               

       - hozzáférést kérelmezni

·         - helyesbítését kérni

·         - törlését kérni

·         - kezelésének korlátozását kérni

·         - kezeléséhez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni

 

Halásztelek, 2018. május 25. 

 

 

Molar Chemicals Kft (c) 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved. 1024x768 px. IE5+ Készítette: Home Computer Kft.