H MONDATOK, EUH MONDATOK ÉS P MONDATOK SZÖVEGEI:

EUH001Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH006Levegõvel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH014Vízzel hevesen reagál.
EUH018A használat során tûzveszélyes/robbanásveszélyes gõz/levegõ elegy keletkezhet.
EUH019Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH029Vízzel érintkezve mérgezõ gázok képzõdnek.
EUH031Savval érintkezve mérgezõ gázok képzõdnek.
EUH032Savval érintkezve nagyon mérgezõ gázok képzõdnek.
EUH044Zárt térben hõ hatására robbanhat.
EUH059Veszélyes az ózonrétegre.
EUH066Ismétlõdõ expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH070Szembe kerülve mérgezõ.
EUH071Maró hatású a légutakra.
EUH201/201AÓlmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH202Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bõrre és a szembe ragad. Gyermekektõl elzárva tartandó.
EUH203Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH204Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH205Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH206Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH207Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képzõdnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági elõírásokat.
EUH208-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH209/209AA használat során fokozottan tûzveszélyessé válhat. A használat során tûzveszélyessé válhat.
EUH210Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH401Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás elõírásait.
H200Instabil robbanóanyagok.
H201Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203Robbanóanyag; tûz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204Tûz vagy kivetés veszélye.
H205Tûz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220Rendkívül tûzveszélyes gáz.
H221Tûzveszélyes gáz.
H222Rendkívül tûzveszélyes aeroszol.
H223Tûzveszélyes aeroszol.
H224Rendkívül tûzveszélyes folyadék és gõz.
H225Fokozottan tûzveszélyes folyadék és gõz.
H226Tûzveszélyes folyadék és gõz.
H228Tûzveszélyes szilárd anyag.
H240Hõ hatására robbanhat.
H241Hõ hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242Hõ hatására meggyulladhat.
H250Levegõvel érintkezve önmagától meggyullad.
H251Önmelegedõ: meggyulladhat.
H252Nagy mennyiségben önmelegedõ; meggyulladhat.
H260Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tûzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261Vízzel érintkezve tûzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tûz intenzitását, oxidáló hatású.
H271Tüzet vagy robbanást okozhat; erõsen oxidáló hatású.
H272Fokozhatja a tûz intenzitását; oxidáló hatású.
H280Nyomás alatt lévõ gázt tartalmaz; hõ hatására robbanhat.
H281Mélyhûtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290Fémekre korrozív hatású lehet.
H300Lenyelve halálos.
H301Lenyelve mérgezõ.
H302Lenyelve ártalmas.
H304Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310Bõrrel érintkezve halálos.
H311Bõrrel érintkezve mérgezõ.
H312Bõrrel érintkezve ártalmas.
H314Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315Bõrirritáló hatású.
H317Allergiás bõrreakciót válthat ki.
H318Súlyos szemkárosodást okoz.
H319Súlyos szemirritációt okoz.
H330Belélegezve halálos.
H331Belélegezve mérgezõ.
H332Belélegezve ártalmas.
H334Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335Légúti irritációt okozhat.
H336Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H341Feltehetõen genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H350Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H351Feltehetõen rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H360Károsíthatja a termékenységet vagy a születendõ gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H361Feltehetõen károsítja a termékenységet vagy a születendõ gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H362A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H371Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H372Ismétlõdõ vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket< vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H373Ismétlõdõ vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyõzõen bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H400Nagyon mérgezõ a vízi élõvilágra.
H410Nagyon mérgezõ a vízi élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411Mérgezõ a vízi élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412Ártalmas a vízi élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élõvilágra.
P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102Gyermekektõl elzárva tartandó.
P103Használat elõtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P201Használat elõtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210Hõtõl/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektõl távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P220Ruhától/éghetõ anyagtól távol tartandó/tárolandó.
P221Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghetõ anyagokkal.
P222Nem érintkezhet levegõvel.
P223Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkezõ esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elõ.
P230…-val/-vel nedvesítve tartandó.
P231Inert gázban használandó.
P231+P232Inert gázban használandó. Nedvességtõl védendõ.
P232Nedvességtõl védendõ.
P233Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234Az eredeti edényben tartandó.
P235Hûvös helyen tartandó.
P235+P410Hûvös helyen tartandó. Napfénytõl védendõ.
P240A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241Robbanásbiztos elektromos/szellõztetõ/világító/berendezés használandó.
P242Szikramentes eszközök használandók.
P243Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P244A nyomáscsökkentõ szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.
P250Tilos csiszolásnak/ütésnek/súrlódásnak kitenni.
P251Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260A por/füst/gáz/köd/gõzök/permet belélegzése tilos.
P261Kerülje a por/füst/gáz/köd/gõzök/permet belélegzését.
P262Szembe, bõrre vagy ruhára nem kerülhet.
P263A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P264A használatot követõen a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P270A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271Kizárólag szabadban vagy jól szellõzõ helyiségben használható.
P272Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területérõl.
P273Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280Védõkesztyû/védõruha/szemvédõ/arcvédõ használata kötelezõ.
P281Az elõírt egyéni védõfelszerelés használata kötelezõ.
P282Hidegszigetelõ kesztyû/arcvédõ/szemvédõ használata kötelezõ.
P283Tûz-/lángálló/-késleltetõ ruházat viselése kötelezõ.
P284Légzésvédelem használata kötelezõ.
P285Nem megfelelõ szellõzés esetén légzésvédelem kötelezõ.
P301LENYELÉS ESETÉN:
P301+P310LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301+P312LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZvagy orvoshoz.
P301+P330+P331LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P302HA BÕRRE KERÜL:
P302+P334HA BÕRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hûteni.
P302+P350HA BÕRRE KERÜL: Óvatos lemosás bõ szappanos vízzel.
P302+P352HA BÕRRE KERÜL: Lemosás bõ szappanos vízzel.
P303HA BÕRRE (vagy hajra) KERÜL:
P303+P361+P353HA BÕRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bõrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304BELÉLEGZÉS ESETÉN:
P304+P340BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegõre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P304+P341BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegõre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
P305+P351+P338SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P306HA RUHÁRA KERÜL:
P306+P360HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése elõtt a szennyezett ruházatot és a bõrt bõ vízzel azonnal le kell öblíteni.
P307Expozíció esetén:
P307+P311Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P308Expozíció vagy annak gyanúja esetén:
P308+P313Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P309Expozíció vagy rosszullét esetén:
P309+P311Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P310Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P311Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P313Orvosi ellátást kell kérni.
P314Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P315Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
P320Sürgõs szakellátás szükséges (lásd … a címkén).
P321Szakellátás (lásd … a címkén).
P322Különleges intézkedések (lásd … a címkén).
P330A szájat ki kell öblíteni.
P331TILOS hánytatni.
P332Bõrirritáció esetén:
P332+P313Bõrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333Bõrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:
P333+P313Bõrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P334Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hûteni.
P335A bõrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
P335+P334A bõrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hûteni.
P336A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.
P337Ha a szemirritáció nem múlik el:
P337+P313Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P338Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P340Az érintett személyt friss levegõre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P341Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegõre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P342Légzési problémák esetén:
P342+P311Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P350Óvatos lemosás bõ szappanos vízzel.
P351Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
P352Lemosás bõ szappanos vízzel.
P353A bõrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P360A ruhák levetése elõtt a szennyezett ruházatot és a bõrt bõ vízzel azonnal le kell öblíteni.
P361Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
P362A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat elõtt ki kell mosni.
P363A szennyezett ruhát újbóli használat elõtt ki kell mosni.
P370Tûz esetén:
P370+P376Tûz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehetõ.
P370+P378Tûz esetén: az oltáshoz …használandó.
P370+P380Tûz esetén: Ki kell üríteni a területet.
P370+P380+P375Tûz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tûz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P371Nagyobb tûz és nagy mennyiség esetén:
P371+P380+P375Nagyobb tûz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tûz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P372Tûz esetén robbanásveszély.
P373TILOS a tûz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.
P374Tûzoltás megfelelõ távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.
P375A tûz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P376Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehetõ.
P377Égõ szivárgó gáz:Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethetõ.
P378Az oltáshoz … használandó.
P380A területet ki kell üríteni.
P381Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehetõ.
P390A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevõ anyagok károsodásának megelõzése érdekében.
P391A kiömlött anyagot össze kell gyûjteni.
P401Tárolás: … .
P402Száraz helyen tárolandó.
P402+P404Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
P403Jól szellõzõ helyen tárolandó.
P403+P233Jól szellõzõ helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P403+P235Jól szellõzõ helyen tárolandó. Hûvös helyen tartandó.
P404Zárt edényben tárolandó.
P405Elzárva tárolandó.
P406Saválló/saválló bélésû … edényben tárolandó.
P407A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.
P410Napfénytõl védendõ.
P410+P403Napfénytõl védendõ. Jól szellõzõ helyen tárolandó.
P410+P412Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 oC/122oF hõmérsékletet meghaladó hõ.
P411A tárolási hõmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet.
P411+P235A tárolási hõmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet. Hûvös helyen tartandó.
P412Nem érheti 50 oC/122oF hõmérsékletet meghaladó hõ.
P413A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hõmérséklete legfeljebb … oC/…oF lehet.
P420Más anyagoktól távol tárolandó.
P422Tartalma … -ban/-ben tárolandó.
P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
EUH201Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH201AFigyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH209A használat során fokozottan tûzveszélyessé válhat.
EUH209AA használat során tûzveszélyessé válhat.